• Virtual Heritage
  • Virtual Heritage
  • Virtual Heritage

Tidigare Projekt

Både Elin och Jenny i Virtual Heritage har sedan tidigare så väl akademisk som yrkesinriktad erfarenhet inom kultursektorn och har varit delaktiga i ett flertal projekt på olika kulturarvsinstitutioner. Nedan presenteras ett urval av projekt de deltagit i.

NAV Kompentensväxling

NAV står för Nätverket Arbetslivsmuseer i Västra Götaland och är ett projekt i det sociala företaget Hållbart Avstamps regi. Projektet består i att skapa ett nätverk för lokala arbetslivsmuseer samt att coacha och handleda feriearbetare och unga projektledare över sommarsäsongen. Elins roll i projektet är som kulturarvskonsult, främst åt de unga projektledarna. Uppdraget innefattar bland annat utbildning i så väl ny teknologi, möjligheter med teknik för kulturarvsorganisationer och museipedagogik.

60-tal på Västergötlands Museum

I nära anslutning med en stor utställning med 60-talstema fanns projektet Dagens 60-tal, med projektledare Jenny Rosander. Tanken med projektet var att nå ungdomar och låta dem styra sin bild av historia. Genom bloggar, facebook och genom att låta ungdomar mellan 15-25 själva styra sin medverkan skapades både fysiska och digitala gestaltningar. En del blev en del av utställningen, en del levandegjorde 60-tal och en del medverkade i en onlinesverksamhet.

Se bilder från projektet i projektgalleriet
Projektets Webbsida

Kulturella identiter på museer

Kulturella identiteter i museidatabaser var ett pilotprojekt som gick igenom olika slags museisamlingar för att se hur man kan arbeta med olika perspektiv på fysiska föremål, inte bara fotografier. Det resulterade i en rapport som finns nedladdningsbar.

Länk till Projektrapport

Knowledge Management in Museums

KMM var ett projekt som bestod av flera museer, företag och institutioner som samarbetade med flertalet olika projekt angående olika slags informationshantering på museer. Jenny Rosander arbetade med ett delprojekt som utvecklade och arbetade med genus i museidatabaser: hur man berikar museidatabaser och ökar tillgängligheten.

Se bilder från projektet i projektgalleriet
Projektets Webbsida

Isens Pelé på Upplandsmuseet

Carl-Eric Askelöf började samla bandysaker under sin aktiva karriär i IK Sirius Bandy under 60-talet, och det är denna samling som Upplandsmuseet förvärvade 2007. Samlingen består av föremål, klippböcker, fotografier, ljudband samt intervju med Askelöf. ”Isens Pelé” var en miniutställning med ett urval ur Askelöfs samling. Elins roll i projektet var som utställningsproducent, men var även ansvarig för fakta, urval, texter och utformning.

Se bilder från projektet i projektgalleriet
Pressinformation

Skräckkabinett på Västergötlands museum

Hösten 2008 visades utställningen Skräckkabinett på Västergötlands museum. Tanken var att med ett traditionellt kuriosakabinett i ett helt rum skapa en fundering: vad är det egentligen som skrämmer oss? Hur har det förändrats? Genom att samla förmål från helt skilda tider och kontexter skapades en utställning som berörde, skrämde och i vissa fall upprörde. Jenny Rosander var en av två som stod bakom själva utställningen.

Projektets Webbsida